Antwerpen tekent convenant voor klimaat en energie

Op vrijdag 29 september ondertekende stad Antwerpen het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit wil zeggen dat de stad zich engageert om zich verder voor te bereiden op klimaatverandering en de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen. Dat via energie-efficiënte maatregelen en door het inzetten van hernieuwbare energie.

Klimaatverandering biedt grote uitdagingen voor de toekomst. De stad Antwerpen wil samen met alle stakeholders verdere klimaatverandering zoveel mogelijk afremmen en tegelijk de stad voorbereiden op mogelijke gevolgen ervan. Deze gezamenlijke inspanning levert heel wat op voor het milieu, de samenleving en de economie.

Burgemeestersconvenant
Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is een van de grootste stedelijke klimaat-  en energie-initiatieven ter wereld. Het is een initiatief van de Europese Commissie dat zich rechtstreeks richt naar lokale overheden. De ondertekenaars gaan akkoord om een verlaging van de CO2-uitstoot te realiseren op het hele grondgebied en een strategie te ontwikkelen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

De Antwerpse doelstellingen
De stad engageert zich om samen met haar inwoners en bedrijven de CO2-uitstoot in Antwerpen met ten minste 40% terug te dringen tegen 2030. Hiervoor moeten de inspanningen inzake energiebesparing,  hernieuwbare energie (productie en gebruik) en gebruik van schone technologie worden voortgezet en opgedreven. Ook de verdere uitbouw van een stedelijk warmtenet is een belangrijk speerpunt.

Een tweede luik van de Antwerpse doelstellingen behandelt de maatregelen inzake klimaatadaptatie. Op termijn moet de stad klimaatbestendig zijn, dat wil zeggen dat de infrastructuur is opgewassen tegen bijvoorbeeld overstromingsgevaar en hittestress. Groene trambeddingen en parkings, gerichte groenaanplanting en slimme manieren om regenwater op te vangen bij hevige regen zijn voorbeelden hiervan.

Nieuw klimaatplan
Om alles in goede banen te leiden zal de stad een nieuw klimaatplan ontwikkelen voor de periode 2021-2030, als opvolger voor het huidige klimaatplan dat tot 2020 loopt. Het uiteindelijke doel is te evolueren naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad in 2050.