Emissie-inventaris: resultaten 2015

In het Antwerpse klimaatplan heeft de stad een visie rond klimaatveranderingen uitgewerkt en heeft ze concrete maatregelen en acties voorgesteld. Via de CO2-emissie-inventaris monitort de stad de uitstoot van broeikasgassen en de invloed van bepaalde maatregelen daarop.

Uit de laatste emissie-inventaris blijkt dat Antwerpen op koers zit om haar klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. Om de CO2-uitstoot verder omlaag te krijgen, wil de stad verder focussen op renovatie van woningen, energiebesparing bij handel en diensten en hernieuwbare energiebronnen.

Jaarlijkse rapportering
In het kader van het Burgmeesterconvenant rapporteert Antwerpen jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied. Voor de stad Antwerpen is er in 2015 een CO2-vermindering van 14,5% vergeleken met 2005. Doelstelling is een vermindering van 20% tegen 2020. Lineair uitgezet was in 2015 een vermindering van 13,3% vereist om op koers te zijn. Die doelstelling is dus gehaald.

Voor de stedelijke diensten is de ambitie van de stad Antwerpen een vermindering van de emissies met 50% tegen 2020. Lineair uitgezet was in 2015 een vermindering van 33% vereist. Voor de stedelijke diensten is er momenteel een CO2– vermindering van 37%. Wat betekent dat de stad momenteel op koers zit om de doelstelling van -50% in 2020 te behalen.

Op weg naar een klimaatneutraal Antwerpen
Ook de volgende jaren blijft de stad Antwerpen sterk inzetten op het behalen van de klimaatdoelstellingen met klimaatneutraliteit tegen 2050. Om dit te bereiken, werken we aan concrete acties voor iedere sector.

Onze gezinnen kunnen voor het nodige advies, premies en energieleningen terecht bij het Ecohuis. Voor deze doelgroep blijft de energetische renovatie van woningen en appartementen heel belangrijk. Ook de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten past in de vermindering van CO2-uitstoot door huishoudens. Voor het stimuleren van energie-efficiëntie bij handel en diensten is er een aparte ondersteuning via het platform Samen Klimaatactief. Ook de uitbouw van windturbineparken in het havengebied zorgt voor een daling van de CO2-uitstoot.

Alternatieven
Om de CO2-uitstoot in de categorie transport verder terug te dringen, zorgt de stad voor een breed aanbod aan alternatieven. Hierbij zetten we in op een beter aanbod aan openbaar vervoer, vertramming, uitbreiding van het vélo-systeem, deelwagens en het stimuleren van schonere voertuigen met een lagere CO2-uitstoot.

De stad kijkt ondertussen verder naar 2030 en 2050. Tegen 2030  is een verdere daling van broeikasgassen tot -40% vereist, zodat tegen 2050 de stad klimaatneutraal kan zijn. Vanaf 2018 brengt de stad experten en partners bijeen in het voorbereidend traject voor een volgend klimaatplan om na te gaan hoe deze ambitie samen waargemaakt kan worden.