Rapport 1 jaar lage-emissiezone

Begin deze maand toonde een onafhankelijke studie duidelijk aan dat de lage-emissiezone werkt. Vandaag is het volledige rapport ter kennisgeving op het college gepasseerd en nu kan ik het dus delen.

De lage-emissiezone (LEZ) werd intussen 1 jaar geleden ingevoerd. Het is een belangrijke gezondheidsmaatregel die de meest vervuilende wagens uit onze stad weert om zo de uitstoot (of emissies) aan verontreinigende stoffen te beperken.

Om de impact van de LEZ te bepalen is berekend in welke mate de LEZ heeft gezorgd voor een verjonging van het wagenpark en welke vermindering van uitstoot van vervuilende stoffen daarmee gepaard gaat. Het onderzoek werd in opdracht van de stad uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven (TML) en VITO.

Voor de impactanalyse is een vergelijking gemaakt tussen de samenstelling en het gebruik van het Vlaamse wagenpark eind 2016 en eind 2017 enerzijds en de samenstelling en het gebruik van het wagenpark in de LEZ eind 2017 anderzijds. Op die manier kunnen 3 evoluties bepaald worden:

  • De uitstootvermindering in Vlaanderen op 1 jaar tijd.
  • De uitstootvermindering in de LEZ op 1 jaar tijd.
  • Het netto-effect van de LEZ op de uitstootvermindering.

Deze berekening gebeurde voor roet (elementair koolstof of EC), stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2.5).

De uitstoot door wegverkeer is op 1 jaar gedaald voor alle polluenten. Het meest opvallend is de daling van roet (elementair koolstof) met 33,7%. Omdat roet een van de meest gezondheidsschadelijke stoffen is en geen veilige ondergrens kent, is dit natuurlijk een zeer belangrijk resultaat.

Een deel van de dalingen is natuurlijk toe te schrijven aan de autonome verjonging van het wagenpark, maar de netto-impact van de LEZ is zeer groot. Bijvoorbeeld voor roet zien we een daling met 21,9%, exclusief toe te schrijven aan de LEZ.

Voor alle duidelijkheid: ik ben me ervan bewust dat dat dit geen cijfers zijn over ‘wat ademen we nu juist in’. De lage-emissiezone is – zoals de naam het ook al aangeeft – een maatregel die de emissies van het wegverkeer beperkt. Om een zicht te krijgen op wat er in de lucht aan vervuilende stoffen hangt, moeten we de cijfers over de immissies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) afwachten. Maar we weten natuurlijk wel dat alles wat wordt uitgestoten ook in de lucht terecht komt. Dus het beperken van de emissies heeft uiteraard een positief effect op de immissies.

Design (35)