Inspanningen energiebesparing lonen

De CO2-uitstoot in Antwerpen lag in 2016 in totaal 25% lager dan in het referentiejaar 2005. Dat blijkt uit de meest recente emissie-inventaris van broeikasgassen die de stad liet opmaken.

Stad Antwerpen ondertekende in 2009 als een van de eerste steden het Europese Burgemeestersconvenant. Daarmee engageerde de stad zich om tegen 2020 minstens 20% procent minder CO2 uit te stoten. In het Antwerpse klimaatplan staan concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen op het Antwerpse grondgebied te beperken. De stad monitort de voortgang van haar klimaatplan door jaarlijks een emissie-inventaris te laten opmaken.

Doelstelling voor 2020 reeds bereikt
De cijfers uit 2016 zijn de meest recente, gevalideerde gegevens. De maatregelen die de stad neemt en hun impact op de uitstootcijfers worden telkens met referentiejaar 2005 vergeleken. Dankzij de sterke daling in de CO2-uitstoot van de gezinnen, industrie en de handel en diensten, realiseert de stad in 2016 al een vermindering van 25% tegenover de uitstoot van 2005.

1212121212

De dalingen zijn het resultaat van inspanningen op vlak van energiebesparing, de stijgende productie van hernieuwbare energie en de verschuiving van stookolie naar aardgas als voornaamste verwarmingsbron, dat een lagere CO2-uitstoot heeft.

Opvallende dalers zijn de huishoudens (-37%), de handel en diensten (-24%), de industrie (niet-ETS)[1] (-51%) en de stadsdiensten (-39%). De CO2-daling bij de huishoudens is voor een groot deel te danken aan een lager energieverbruik. Dit daalde in de periode 2005-2016 met 27%, terwijl de bevolking toenam met 10%.

Enkel bij het transport is er een stijging van de CO2-uitstoot (+4%). Deze is te wijten aan het toenemend aantal voertuigkilometers (vooral personenwagens en bestelwagens). 60% van die kilometers gebeuren op de snelwegen. Het volledige rapport is terug te vinden op de website van de stad www.antwerpenmorgen.be > emissie-inventaris.

Nieuwe ambities voor 2030
Als schepen voor Leefmilieu ben ik zeer tevreden met deze resultaten. De stedelijke inspanningen lonen,  daarom dat we onze voorbeeldfunctie nog willen versterken en nog ambitieuzer willen zijn. De stad Antwerpen ondertekende in september 2017 de vernieuwde versie van het Europese Burgemeestersconvenant. Ze engageerde zich om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40% te verminderen. Na een participatieproces in het voorjaar van 2018 werd vastgesteld dat zelfs een reductie van 50% tot 55% mogelijk zou moeten zijn. Deze vork vormt het uitgangspunt voor het Klimaatplan 2030 dat tegen 2020 zal uitgewerkt worden.

Zelf energie besparen
De CO2-uitstoot op het grondgebied verder terugdringen is slechts mogelijk als zowel de gezinnen, bezoekers, bedrijven als stedelijke diensten samenwerken. De stad heeft daarvoor een aantal zichtbare en minder zichtbare instrumenten uitgewerkt.

Zelf investeert de stad continu in de eigen gebouwen. Van 2014 tot en met 2018 liet de stad 230 energiebesparende werken uitvoeren in de eigen gebouwen, goed voor een investering van bijna 6,2 miljoen euro. Dit levert een besparing op van ruim 540.000 euro per jaar en een CO2-emissie reductie van 1.546 ton.

Het advies van en de begeleiding door het EcoHuis en de Woonkantoren helpen gezinnen om zuiniger met energie om te gaan en hun woningen energiezuinig te renoveren. Bedrijven kunnen sinds einde 2017 in Antwerpen terecht op de website www.samenklimaatactief.be. Daar vinden ze informatie over efficiënt energieverbruik en een marktplaats die hen in contact brengt met aannemers die energiebesparende werken kunnen uitvoeren. Voor een duurzamere mobiliteit zijn er tips te vinden op www.slimnaarantwerpen.be.

[1] ETS-industrie betreft de industrie die onder het Europese systeem van verhandelbare emissierechten valt en waarop het lokale klimaatbeleid weinig impact heeft. ETS-industrie in Antwerpen betreft in hoofdzaak zware en petrochemische industrie.